สำนักอนุญาโตตุลาการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไปข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบพิมพ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Forms of TAI
กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ Law & Regulations
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
สถิติข้อพิพาท
สถิติข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปี 2559
 1. จำนวนข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันต้นเดือนและวันสิ้นเดือน
 2. จำนวนข้อพิพาทที่รับใหม่และแล้วเสร็จประจำเดือน

สถิติข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปี 2558
 1. จำนวนข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันต้นเดือนและวันสิ้นเดือน
 2. จำนวนข้อพิพาทที่รับใหม่และแล้วเสร็จประจำเดือน

สถิติข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปี 2557
 1. จำนวนข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันต้นเดือนและวันสิ้นเดือน
 2. จำนวนข้อพิพาทที่รับใหม่และแล้วเสร็จประจำเดือน

สถิติข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ระหว่างปี 2533 - 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 1. คลิกที่นี่เพื่อ Download...!!!

เอกสารวิชาการ
ข้อมูลเอกสารวิชาการ
 1. สรุปสาระสำคัญโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ข้อสำคัญ ข้อควรคำนึงและข้อเสนอแนะในการยกร่างคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ (Cores, Cautions, and Counsel in drafting arbitral awards)
 2. สรุปสาระสำคัญโครงการอบรมผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ : Become an Arbitrator
 3. สรุปสาระสำคัญการอภิปรายในโครงการอบรมนักกฎหมาย ทนายความ เเละผู้เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ข้อบังคับ TAI 2017 : สิ่งสะท้อนถึงพัฒนาการล่าสุดของการอนุญาโตตุลาการ
 4. สรุปคำบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ศาลกับการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
 5. เอกสารวิชาการ...!!! การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ โดย บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บทความ
บทความ เขียนโดย ท่านสุพจี รุ่งโรจน์ , อ้างอิงจาก : วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเเละการค้าระหว่างประเทศ ฉบับพิเศษครบรอบ 20 ปี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเเละการค้าระหว่างเทศกลาง , หน้า 449 - 461
 1. การสร้างเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อกำจัดอุปสรรคของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ในประเทศไทย