สำนักอนุญาโตตุลาการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไปข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบพิมพ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Forms of TAI
กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ Law & Regulations
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
สถิติข้อพิพาท
เอกสารวิชาการ
ข้อมูลเอกสารวิชาการ
 1. สรุปสาระสำคัญโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง ข้อสำคัญ ข้อควรคำนึงและข้อเสนอแนะในการยกร่างคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ (Cores, Cautions, and Counsel in drafting arbitral awards)
 2. สรุปสาระสำคัญโครงการอบรมผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอนุญาโตตุลาการ : Become an Arbitrator
 3. สรุปสาระสำคัญการอภิปรายในโครงการอบรมนักกฎหมาย ทนายความ เเละผู้เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ข้อบังคับ TAI 2017 : สิ่งสะท้อนถึงพัฒนาการล่าสุดของการอนุญาโตตุลาการ
 4. สรุปคำบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ศาลกับการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
 5. เอกสารวิชาการ...!!! การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ โดย บุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 1. การอนุญาโตตุลาการ
 2. 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
 3. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 1)
 4. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
 5. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 2)
 6. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
 7. แผ่นพับบทบาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 3)
 8. แผ่นพับบทบาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 3)
 9. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย แบบที่ 1)
 10. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
 11. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย แบบที่ 2)
 12. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
 13. ประมวลจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการ
 14. สรุปคำบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง ศาลกับการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
 15. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ฉบับปฐมฤกษ์)
 16. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
 17. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ