หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ** ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ฝ่ายละ 15,000 บาท ต่อสถาบันฯ ในวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี
ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติข้อพิพาท
แบบพิมพ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Forms of TAI
กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ Law & Regulations
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
อัตราค่าป่วยการ อัตราค่าใช้จ่าย เเละวิธีการชำระเงิน Arbitrator Fees, Expenses and Payment information
ทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
เอกสารวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 1. การอนุญาโตตุลาการ
 2. รวมกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ
 3. 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
 4. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 1)
 5. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
 6. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 2)
 7. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
 8. แผ่นพับบทบาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 3)
 9. แผ่นพับบทบาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 3)
 10. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย แบบที่ 1)
 11. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
 12. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย แบบที่ 2)
 13. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
 14. ประมวลจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการ
 15. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ฉบับปฐมฤกษ์)
 16. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
 17. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)
 18. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2)
บทความ