หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ** ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ฝ่ายละ 15,000 บาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติข้อพิพาท
แบบพิมพ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
อัตราค่าป่วยการ อัตราค่าใช้จ่าย เเละวิธีการชำระเงิน
ทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
เอกสารวิชาการ
บทความ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 1. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 3 ฉบับที่ 1
 2. แผ่นพับการยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 3. สาระสำคัญ TAI Rules 2017
 4. ขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการในศาล
 5. คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
 6. ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
 7. ประโยชน์ของการอนุญาโตตุลาการ
 8. กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017
 9. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 2 ฉบับที่ 2
 10. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 11. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 1 ฉบับที่ 2
 12. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 13. แผ่นพับการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 60 ภาษาไทย
 14. แผ่นพับการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 60 ภาษาอังกฤษ
 15. แผ่นพับการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 59 ภาษาไทย
 16. แผ่นพับการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 59 ภาษาอังกฤษ
 17. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ภาษาไทย แบบที่ 1
 18. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1
 19. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ภาษาไทย แบบที่ 2
 20. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2
 21. แผ่นพับบทบาทของ TAI ปี 59 ภาษาไทย
 22. แผ่นพับบทบาทของ TAI ปี 59 ภาษาอังกฤษ
 23. แผ่นพับการยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลากร ปี 61 ภาษาไทย
 24. แนะนำสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 25. กระบวนการอนุญาโตตุลาการคืออะไร
 26. ตัวอย่างข้อพิพาทที่ระงับได้ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
 27. ประโยชน์ของการอนุญาโตตุลาการ
 28. กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017
 29. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
 30. การขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
 31. เอกสารประกอบการยื่นการขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
 32. รอบรู้ TAI ด้วย QR Code