สำนักอนุญาโตตุลาการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไปลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
แบบพิมพ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Forms of TAI
กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ Law & Regulations
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
อัตราค่าป่วยการ อัตราค่าใช้จ่าย เเละวิธีการชำระเงิน Arbitrator Fees, Expenses and Payment information
สถิติข้อพิพาท
เอกสารวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 1. การอนุญาโตตุลาการ
 2. รวมกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ
 3. 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
 4. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 1)
 5. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
 6. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 2)
 7. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
 8. แผ่นพับบทบาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 3)
 9. แผ่นพับบทบาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 3)
 10. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย แบบที่ 1)
 11. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
 12. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย แบบที่ 2)
 13. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
 14. ประมวลจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการ
 15. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ฉบับปฐมฤกษ์)
 16. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
 17. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)
 18. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2)