สำนักอนุญาโตตุลาการ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

แบบพิมพ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Forms of TAI
กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ Law & Regulations
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
สถิติข้อพิพาท
สถิติข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปี 2559
  1. จำนวนข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันต้นเดือนและวันสิ้นเดือน
  2. จำนวนข้อพิพาทที่รับใหม่และแล้วเสร็จประจำเดือน

สถิติข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปี 2558
  1. จำนวนข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันต้นเดือนและวันสิ้นเดือน
  2. จำนวนข้อพิพาทที่รับใหม่และแล้วเสร็จประจำเดือน

สถิติข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปี 2557
  1. จำนวนข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันต้นเดือนและวันสิ้นเดือน
  2. จำนวนข้อพิพาทที่รับใหม่และแล้วเสร็จประจำเดือน

สถิติข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ระหว่างปี 2533 - 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  1. คลิกที่นี่เพื่อ Download...!!!

เอกสารวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บทความ
บทความ เขียนโดย ท่านสุพจี รุ่งโรจน์ , อ้างอิงจาก : วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเเละการค้าระหว่างประเทศ ฉบับพิเศษครบรอบ 20 ปี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเเละการค้าระหว่างเทศกลาง , หน้า 449 - 461
  1. การสร้างเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อกำจัดอุปสรรคของการอนุญาโตตุลาการออนไลน์ในประเทศไทย

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ