สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรมสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute, Office of the Judiciary) เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเดิมก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 302/2532 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ในชื่อของ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ภายใต้สังกัดของสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมในขณะนั้น และมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท บุคคลทั่วไปจะรู้จักสำนักงานอนุญาโตตุลาการในนาม “สถาบันอนุญาโตตุลาการ” พร้อมกันกับที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับ หลังจากนั้นจึงมีการออกข้อบังคับกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นข้อบังคับฉบับแรกที่ใช้ในการบริหารจัดการคดีของสถาบัน


เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับ โดยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม ภารกิจการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ จึงแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักระงับข้อพิพาทในขณะนั้น มีภารกิจดำเนินการระงับข้อพิพาททางเลือกทั้งการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายใน ภารกิจการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ จึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559


ประเภทของข้อพิพาทที่อยู่ในการบริหารจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute: TAI) มีทั้งข้อพิพาททางพาณิชย์ ข้อพิพาทระหว่างประเทศ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา เช่น สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น เป็นจำนวนกว่า 2,500 เรื่อง รวมทุนทรัพย์กว่าล้านล้านบาท ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบในการบริหารจัดการข้อพิพาทและการบริการต่าง ๆ


สำหรับการบริหารจัดการข้อพิพาทภายใต้ ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ


สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) ได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคล ผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นทางเลือกของคู่พิพาทในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผู้ที่จะขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนด ซึ่งขณะนี้มีผู้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ กว่า 250 ท่าน เช่น สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สาขาวิศวกรรม สาขาการค้าการลงทุน สาขากฎหมายระหว่างประเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น


นอกจากนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับมาตรฐานการบริการและระบบการบริหารจัดการคดีให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด เช่น การชำระเงินผ่านระบบ E –payment เป็นต้น


สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
Thai Arbitration Institute
“Administering Excellence and Due Process”
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ

----->>>การอนุญาโตตุลาการ

----->>>๕๐ คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ

----->>>What is arbitrationแอนิเมชันแนะนำเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ