สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
อนุญาโตตุลาการ คือ บุคคลภายนอกที่เป็นกลางและเป็นอิสระไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่พิพาท มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทซึ่งคู่พิพาทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทของตน เช่น แต่งตั้งวิศวกรเป็นอนุญาโตตุลาการตัดสินข้อพิพาทจากการผิดสัญญาการก่อสร้าง เป็นต้นการอนุญาโตตุลาการ คือ การที่คู่พิพาทตกลงกันระงับข้อพิพาทข้อเรียกร้อง ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแต่งตั้งบุคคลที่สามที่มีความเป็นกลางมีความรู้ในเรื่องที่พิพาทซึ่งตนเชื่อถือและยอมรับให้เป็นผู้ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและผูกพันที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาด


สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการ อนุญาโตตุลาการ ๒ รูปแบบ คือ


๑.การอนุญาโตตุลาการในศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา ๒๑๐ ถึง ๒๒๐ และมาตรา ๒๒๒


๒.การอนุญาโตตุลาการนอกศาลตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ

----->>>การอนุญาโตตุลาการ

----->>>๕๐ คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ

----->>>What is arbitrationแอนิเมชันแนะนำเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ