หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ** ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ฝ่ายละ 15,000 บาท ต่อสถาบันฯ ในวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติข้อพิพาท
แบบพิมพ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Forms of TAI
กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ Law & Regulations
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
อัตราค่าป่วยการ อัตราค่าใช้จ่าย เเละวิธีการชำระเงิน Arbitrator Fees, Expenses and Payment information
ทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
เอกสารวิชาการ
บทความ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 1. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 3 ฉบับที่ 1
 2. แผ่นพับการยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 3. สาระสำคัญ TAI Rules 2017
 4. ขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการในศาล
 5. คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ
 6. ประมวลจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ
 7. ประโยชน์ของการอนุญาโตตุลาการ
 8. กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017
 9. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 2 ฉบับที่ 2
 10. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 11. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 1 ฉบับที่ 2
 12. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 13. แผ่นพับการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 60 ภาษาไทย
 14. แผ่นพับการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 60 ภาษาอังกฤษ
 15. แผ่นพับการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 59 ภาษาไทย
 16. แผ่นพับการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 59 ภาษาอังกฤษ
 17. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ภาษาไทย แบบที่ 1
 18. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1
 19. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ภาษาไทย แบบที่ 2
 20. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2
 21. แผ่นพับบทบาทของ TAI ปี 59 ภาษาไทย
 22. แผ่นพับบทบาทของ TAI ปี 59 ภาษาอังกฤษ
 23. แผ่นพับการยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลากร ปี 61 ภาษาไทย