หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บไซต์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ในรูปแบบภาษาอังกฤษเปิดให้บริการแล้ว คลิก http://www.tai-en.coj.go.th/ TAI website in English is available now. please click http://www.tai-en.coj.go.th/ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
สถิติข้อพิพาท
แบบพิมพ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ Forms of TAI
กฎหมายและข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ Law & Regulations
ขั้นตอนและการปฏิบัติ
อัตราค่าป่วยการ อัตราค่าใช้จ่าย เเละวิธีการชำระเงิน Arbitrator Fees, Expenses and Payment information
เอกสารวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 1. การอนุญาโตตุลาการ
 2. รวมกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ
 3. 50 คำถามเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ
 4. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 1)
 5. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
 6. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 2)
 7. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
 8. แผ่นพับบทบาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาไทย แบบที่ 3)
 9. แผ่นพับบทบาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 3)
 10. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย แบบที่ 1)
 11. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 1)
 12. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย แบบที่ 2)
 13. แผ่นพับกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับ TAI 2017 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภาษาอังกฤษ แบบที่ 2)
 14. ประมวลจริยธรรมของอนุญาโตตุลาการ
 15. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ฉบับปฐมฤกษ์)
 16. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
 17. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)
 18. จดหมายข่าวอนุญาโตตุลาการ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2)