ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ** ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ฝ่ายละ 15,000 บาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี

ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ The Arbitration Rules The Thai Arbitration Institute Office of the Judiciary

ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ                                                                                                                               The Arbitration Rules The Thai Arbitration Institute Office of the Judiciary


เอกสารแนบ