ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนประชาชนเเละผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเเสดงความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะต่อร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...


สามารถเข้าได้ที่ลิงค์นี้ http://lawsurvey.coj.go.th/