ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เว็บไซต์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ในรูปแบบภาษาอังกฤษเปิดให้บริการแล้ว คลิก http://www.tai-en.coj.go.th/ TAI website in English is available now. please click http://www.tai-en.coj.go.th/

ขอเชิญชวนประชาชนเเละผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเเสดงความคิดเห็นเเละข้อเสนอเเนะต่อร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...


สามารถเข้าได้ที่ลิงค์นี้ http://lawsurvey.coj.go.th/