ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ** ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ฝ่ายละ 15,000 บาท ต่อสถาบันฯ ในวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้การต้อนรับผู้แทนสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมให้สัมภาษณ์

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้การต้อนรับผู้แทนสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมให้สัมภาษณ์