ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เว็บไซต์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ในรูปแบบภาษาอังกฤษเปิดให้บริการแล้ว คลิก http://www.tai-en.coj.go.th/ TAI website in English is available now. please click http://www.tai-en.coj.go.th/

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....