ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....