ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ผู้บริหารสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ผู้บริหารสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว