ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ** ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ฝ่ายละ 15,000 บาท ต่อสถาบันฯ ในวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง มุมมองของศาลไทยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการตรวจสอบคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ (The Thai Court’s perspective on the ‘public policy’ in reviewing arbitral awards)

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง มุมมองของศาลไทยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการตรวจสอบคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ  (The Thai Court’s perspective on the ‘public policy’ in reviewing arbitral awards)