ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เว็บไซต์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ในรูปแบบภาษาอังกฤษเปิดให้บริการแล้ว คลิก http://www.tai-en.coj.go.th/ TAI website in English is available now. please click http://www.tai-en.coj.go.th/

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง มุมมองของศาลไทยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการตรวจสอบคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ (The Thai Court’s perspective on the ‘public policy’ in reviewing arbitral awards)

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง มุมมองของศาลไทยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการตรวจสอบคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ  (The Thai Court’s perspective on the ‘public policy’ in reviewing arbitral awards)