ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง มุมมองของศาลไทยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการตรวจสอบคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ (The Thai Court’s perspective on the ‘public policy’ in reviewing arbitral awards)

โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานอนุญาโตตุลาการ เรื่อง มุมมองของศาลไทยเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในการตรวจสอบคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ  (The Thai Court’s perspective on the ‘public policy’ in reviewing arbitral awards)