ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ** ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ฝ่ายละ 15,000 บาท ต่อสถาบันฯ ในวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี

เอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ เรื่องการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย(International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand - Australia Perspectives)
เอกสารแนบ