ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ***แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน*** สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เปลี่ยนมาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ เรื่องการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในยุคประชาคมอาเซียน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย(International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand - Australia Perspectives)
เอกสารแนบ