ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ** ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ให้คู่พิพาทวางเงินประกันค่าใช้จ่ายฯ ฝ่ายละ 15,000 บาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท หรือคำคัดค้าน แล้วแต่กรณี

คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 1595/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการตุลาการเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 1595/2560 เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการตุลาการเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม